TÄIENDUSÕPPE TEGUTSEMISREEGLISTIK

Üldsätted

Täiendusõpet korraldame tellimuse alusel soovijatele, kes valdavad eesti keelt soovitavalt vähemalt tasemel A2.
Õppekavast on võimalik valida üksikuid teemasid.
Õppes osalemist reguleerib õppekorralduse eeskiri.

Täiendusõppe korraldamine

Täiendusõpet osutame elektrooniliselt esitatud sooviavalduse alusel, avaldus esitatakse aadressile info@tollikoolitus.eu
Täiendusõppele registreerumisel küsitakse : koolitusel osaleja nime, tema eesti keele oskuse taset, e-posti aadressi ja koolituse eest tasuja andmeid.
Avalduse esitajale saadetakse 2 päeva jooksul tagasiside koolitusel osalemise tingimuste kohta.
Avalduste esitajate üle peetakse arvestust.
Koolitajal on õigus koolitus tühistada juhul kui osalejate minimaalne piirarv ei täitu. Koolituse tühistamisest teavitatakse registreerunuid vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist e-posti teel.
Koolituse tühistamise korral tagastatakse koolituse eest tasutud summad 5 tööpäeva jooksul arvestades tühistamisteate saatmisest.

Täiendusõppija

Täiendusõppes osaleja on täiendusõppija.
Isik loetakse täiendusõppijaks pärast täiendusõppe eest esitatud arve tasumist. Töötukassa kliendi puhul loetakse isik täiendusõppijaks töötukassa kinnituskirja saatmisest koolitajale kliendi koolitusel osalemise eest tasumise kohta. Täiendusõppijaks arvamise kohta saadetakse kõigile täiendusõppijatele kiri e-posti teel.
Koolitaja keeldub isiku koolitamisest, kui õppetöös osalejate piirarv on täitunud, isikul või tellijal on koolitaja ees õppetasu võlgnevusi.
Täiendusõppija õigused:
– saada täiendusõppe sisu ja korralduse kohta informatsiooni;
– osaleda õppekavaga ettenähtud õppetegevuss;
– saada õppekavas ettenähtud õppematerjale;
– saada õppealast nõustamist;
Täiendusõppija kohustused:
– täita täiendusõppe läbimiseks õppekavas ettenähtud nõudeid;
– täiendusõppes osalemise korral tasuda osalemise kohta esitatud arve õigeaegselt;
– täiendusõppest loobumisel teavitada täiendusõppe korraldajat koheselt,
– täiendusõppe katkestatakse õppija või tellija kirjaliku taotluse alusel.

Õppekava

Täiendusõpet viiakse läbi Maksu- ja Tolliameti poolt kooskõlastatud õppekava alusel.
Täiendusõppe õppekava on õpiväljundipõhine. Õpiväljundiks on täiendusõppija teadmised ja oskused pädevuseksami sooritamiseks Maksu- ja Tolliametis.
Täiendusõppija peab koolituse lõppedes oskama orienteeruda tollialases seadusandluses, oskama täita tolliprotseduuride läbiviimiseks kehtestatud nõudeid ja eeskirju, oskama vormistada tollideklaratsioone.
Õpiväljund peab olema saavutatav ettenähtud õppeaja jooksul.
Koolitaja õpiväljundit ei hinda, õpiväljund hinnatakse Maksu- ja Tolliametis märke tegemisega vastavas registris. Pädevuseksam Maksu- ja Tolliametis loetakse sooritatuks kui eksami teooria osas on saavutatud vähemalt 65% maksimumist ja praktika osas samuti vähemalt 65% maksimumist.
Koolitaja väljastab täiendusõppijale tõendi kuhu on märgitud: täiendusõppija nimi, koolituse maht akadeemilistes tundides, tõendi number, koolitaja allkiri.
Väljastatud tõendite üle peetakse arvestust.
Õppekava kinnitab koolituse projektijuht.

Täiendusõppes osalemist, selle läbimist tõendavad dokumendid

Täiendusõppe läbimist või selles osalemist tõendav dokument väljastatakse täiendusõppija soovil, kas digitaalselt või paberkandjal.
Tõend koolitusel osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust. Tõend väljastatakse eesti keeles.
Täiendusõppijal on õigus täiendusõppel osalemist tõendava dokumendi kaotamisel saada dokumendi duplikaat.
Täiendusõppes osalemist tõendavad dokumendid allkirjastab koolitusfirma juht.
Täiendusõppes osalemist tõendavad dokumendid ja nende duplikaadid nummerdatakse ja nende üle peetakse arvestust.

Täiendusõppe hind ja arveldamine

Täiendusõpe on tasuline ja õppetasu maksmine toimub koolitaja poolt väljastatud arve aluse.
Õppetasust vabastamist ei toimu.
Koolitusest loobumise korral, kui sellest teatatakse vähemalt viis tööpäeva enne täiendusõppe algust, tagastatakse osalejale 50% õppetasust.
Kui loobumisest teatatakse vähemalt kümme tööpäeva enne täiendusõppe algust, tagastatakse kogu tehtud ettemakse.

Aruandlus ja kvaliteedi tagamine

Täiendusõppe kvaliteedi tagamiseks on täiendusõppe õppekava koostatud õpiväljundipõhiselt, lektorid on õppekavade eesmärkide ja õpiväljundite saavutamiseks sobiva kvalifikatsiooni ja töökogemusega. Täiendusõpe viiakse läbi koolituseks mõeldud auditooriumides, mis on varustatud õppekava eesmärkide ja õpiväljundite saavutamiseks sobiliku mööbli ja tehnikaga.
Täiendusõppe kohast tagasisidet kogutakse nii koolitusel osalejatelt kui ka Maksu- ja Tolliameti tolliagendi pädevuseksameid korraldavalt komisjonilt.
Täiendusõppele antud tagasisidet arvestatakse järgnevate koolituste korraldamisel.