Täiendusõppe tegutsemisreeglistik

Üldsätted

Täiendusõpet korraldame e-õppena. Soovitav   eesti keele oskus   vähemalt tasemel A2.
Õppekavast on võimalik valida üksikuid teemasid.
Õppes osalemist reguleerib õppekorralduse eeskiri.

Täiendusõppe
korraldamine

Täiendusõppes  saab osaleda ostes terve programmi või üksikuid teemasid programmist.

Täiendusõppele registreerumisel küsitakse  terves programmis osalejatelt:  nime, isikukoodi,      e-posti aadressi ja telefoni numbrit. Andmed on vajalikud terve programmi läbijate suunamiseks Maksu-ja Tolliametis korraldatavale tolliagendi pädevuseksamile.

Täiendusõppija

Täiendusõppes osaleja on täiendusõppija.
Isik loetakse täiendusõppijaks pärast terve programmi või üksiku teema ostmist.

Õppekava

Täiendusõpe toimub Maksu- ja Tolliameti poolt kooskõlastatud  programmi alusel.
Täiendusõppe õppekava on õpiväljundipõhine. Õpiväljundiks on täiendusõppija teadmised ja oskused pädevuseksami sooritamiseks Maksu- ja Tolliametis.
Täiendusõppija peab koolituse lõppedes oskama orienteeruda tollialases seadusandluses, oskama täita tolliprotseduuride läbiviimiseks kehtestatud nõudeid ja eeskirju, oskama vormistada tollideklaratsioone.
 Õpiväljund peab olema saavutatav programmi läbimisel antud õppeaja jooksul.
Koolitaja õpiväljundit ei hinda, õpiväljund hinnatakse Maksu- ja Tolliametis märke tegemisega vastavas registris. Pädevuseksam Maksu- ja Tolliametis loetakse sooritatuks kui eksami teooria osas on saavutatud vähemalt 65% maksimumist ja praktika osas samuti vähemalt 65% maksimumist.
Koolitaja väljastab täiendusõppijale tõendi kuhu on märgitud: täiendusõppija nimi, koolituse maht akadeemilistes tundides, tõendi number, koolitaja allkiri.
Väljastatud tõendite üle peetakse arvestust.
Programmi kinnitab koolituse projektijuht.

Täiendusõppes osalemist, selle läbimist tõendavad dokumendid

Täiendusõppe läbimist või selles osalemist tõendav dokument väljastatakse täiendusõppijale  digitaalselt.
Tõend koolitusel osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust. Tõend väljastatakse eesti keeles.
Täiendusõppes osalemist tõendavad dokumendid  nummerdatakse ja nende üle peetakse arvestust.

Täiendusõppe hind ja arveldamine

Täiendusõpe on tasuline ja õppetasu maksmine toimub soovitud teema või terve programmi ostmisel  ,mille kohta koolitaja väljastab arve.

Õppetasust vabastamist ei toimu.

Aruandlus ja kvaliteedi tagamine

Täiendusõppe kvaliteedi tagamiseks on täiendusõppe programm koostatud õpiväljundipõhiselt, lektorid on õppekavade eesmärkide ja õpiväljundite saavutamiseks sobiva kvalifikatsiooni ja töökogemusega. Täiendusõpe viiakse läbi e-õppena igale täiendusõppijale sobival ajal.
Täiendusõppe kohast tagasisidet kogutakse elektrooniliselt,  nii koolitusel osalejatelt kui ka Maksu- ja Tolliameti tolliagendi pädevuseksameid korraldavalt komisjonilt.

Ostukorv