Täienduskoolituse korraldamise põhimõtted

Juhindume oma tegevuses täiskasvanute täienduskoolituse seadusest.
Täienduskoolitusel juhindume: Tolliseadustikust, tolliõiguse muudatustest ja tolliprotseduure reguleerivatest õigusaktidest reaalajalises õigusruumis, tagamaks täiendkoolituse aktuaalsust.
Täienduskoolitusel kasutame tänapäevaseid õppimist edendavaid metoodikaid.
Täienduskoolitust viivad läbi Maksu- ja Tolliameti oma valdkonna parimad spetsialistid (lektorid).
Täienduskoolitust korraldatakse isikutele kes soovivad sooritada tolliagendi eksamit või töötada tolliagendina.

Täiendusõppe kvaliteedi tagamine

Õppekava koostatakse õpiväljundipõhiselt ja kooskõlas Maksu- ja Tolliameti nõuetega tolliagendi oskustele.
Täiendusõppe õppekava hoitakse pidevalt vastavuses tollivormistust reguleerivate õigusaktidega, Lektorid on õppekavade eesmärkide ja õpiväljundite saavutamiseks sobiva kvalifikatsiooni ja töökogemusega; Lektoritel on kõrgharidus ja vähemalt kahe aastane töökogemus õpetatavas valdkonnas.
Täiendusõpet viiakse läbi õppekava eesmärkide ja õpiväljundi saavutamiseks sobilikus keskkonnas s.o. koolituseks mõeldud auditooriumides, mis on varustatud õppekava eesmärkide ja õpiväljundite saavutamiseks sobiliku mööbli, tehnika ja internetiga (Wi-Fi).
Täiendusõpet viiakse läbi õppekava eesmärkide ja õpiväljundi saavutamiseks sobilikus keskkonnas.
Tagasiside kogumise kord tagab kõikidele täiendusõppel osalejatele võimaluse anda tagasisidet nii suuliselt kui kirjalikult. Õppekava rõhkude ja mahtude osas arvestame võimaluste piires saadud tagasisidega.

Ostukorv