TAGASISIDE KOGUMISE JA ARVESTAMISE KORD

Tagasiside kogumise ja arvestamise kord reguleerib tagasisideküsitluste korraldamist, tulemuste analüüsimist ning arvestamist.

Tagasiside kogumise, läbiviimise ja analüüsimise eest vastutab koolituse projektijuht.

Tagasiside kogutakse eesmärgiga teha kindlaks õppetöö tingimuste ,taseme ja korraldusega rahulolu, ning tulenevalt sellest teostada arendustegevust vastavas valdkonnas.

Regulaarselt korraldatavad tagasisideküsitlused on:

Vastuvõtuprotsess ja sellest teavitamine:
Eesmärk – saada teavet meie poolt pakutava täienduskoolituse leitavuse kohta meediakanalites, meie kodulehe informatiivsuse kohta ja teabevahetamise kiiruse ja selguse kohta;
Tagasiside tulemustega arvestame – kodulehe koostamisel, turunduskampaaniate korraldamisel.
Küsitlus viiakse läbi koolituse esimesel päeval.

Praktika korraldamine ja juhendamine.
Eesmärk – selgitada välja praktika õpiväljundi saavutamine ja koolitatavate rahulolu praktika juhendajaga. Tagasiside tulemustega arvestatakse praktikaülesannete koostamisel ja töö tempo planeerimisel. Küsitlus viiakse läbi koolituse viimasel päeval.

Täiendusõpe.
Eesmärk selgitada välja koolitatavate rahulolu õppekava ja lektoritega, saada teavet lektorite asjatundlikkuse ja esinemisoskuse kohta aga samuti õpiväljundi saavutamise kohta.
Tagasiside tulemustega arvestatakse lektorite valikul ja koolituskava koostamisel.
Küsitlus viiakse läbi koolituse viimasel päeval.

Tagasisideküsitluste läbiviimisel ja tulemuste analüüsimisel järgitakse põhimõtet, et need oleksid võrreldavad eelmistel perioodidel toimunud tagasisidede ja analüüside tulemustega.

Tagasisideküsitlustele vastamine toimub anonüümselt ning küsitluste tulemused avalikustatakse üldistatud kujul nii, et küsitluste vastuseid ei ole võimalik seostada ühegi konkreetse vastajaga.
Tagasisideanalüüside tulemusel sõnastatakse konkreetsed parendustegevused, mida rakendatakse järgmise täienduskoolituse planeerimisel.